Today: กุมภาพันธ์ 25, 2024 7:32 pm
Today: กุมภาพันธ์ 25, 2024 7:32 pm

003สัมมนา การพัฒนาการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง มั่นคงและยั่งยืน

003สัมมนา การพัฒนาการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง มั่นคงและยั่งยืน

วันที่

1 พฤศจิกายน 2023    
9:00 น. - 10:30 น.

สถานที่

Queen Sirikit National Convention Center
60 Ratchadaphisek Rd, Khwaeng Khlong Toei, Khet Khlong Toei, Krung Thep Maha Nakhon 10110, Khwaeng Khlong Toei, Khet Khlong Toei, Krung Thep Maha Nakhon, 10110, bangkok

       จะพบว่าการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงที่เกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรมมักเกี่ยวกับการใช้สารเคมีอันตรายทั้งในกระบวนการผลิต จัดเก็บ ขนส่งและเคลื่อนย้ายถ่ายเท นำมาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินส่งผลต่อสถานประกอบการ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม โดยรวม ปัจจัยสำคัญของการเกิดเหตุมาจากสภาพความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานของสถานประกอบการควบคู่กับระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตรายร้ายแรงการนิคมแห่งประเทศไทยได้กำหนดเป็นข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิตตามข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 (ข้อบังคับฯ PSM) และที่แก้ไขเพิ่มเติมใน
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2563” เพื่อให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่เข้าข่ายสามารถนำระบบการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (PSM) ไปดำเนินการเพื่อป้องกันควบคุม และลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ Process Safety Management (PSM) ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม โดยมีเนื้อหาสอดคล้องตามข้อกำหนดของ OSHA 29 CFR 1910.119 ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยในกระบวนการ เพื่อป้องกันเหตุร้ายแรงสำหรับสถานประกอบการที่มีการใช้สารเคมีอันตรายในกระบวนการ เป็นเครื่องมือที่ดีในการช่วยลดความสูญเสีย ส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจมีความยั่งยืนยิ่งขึ้น