Today: กุมภาพันธ์ 25, 2024 6:36 pm
Today: กุมภาพันธ์ 25, 2024 6:36 pm

005สัมมนา Smart Sustainable City

005สัมมนา  Smart Sustainable City

วันที่

1 พฤศจิกายน 2023    
9:00 น. - 10:30 น.

สถานที่

Queen Sirikit National Convention Center
60 Ratchadaphisek Rd, Khwaeng Khlong Toei, Khet Khlong Toei, Krung Thep Maha Nakhon 10110, Khwaeng Khlong Toei, Khet Khlong Toei, Krung Thep Maha Nakhon, 10110, bangkok

ในการเปลี่ยนเมืองอัจฉริยะให้เป็นเมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืนจำเป็นต้องพิจารณาประเด็นสำคัญหลายประการ ต่อไปนี้เป็นบางวิธีที่เมืองอัจฉริยะสามารถพัฒนา
ไปสู่เมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืนได้ คือ การบูรณาการพลังงานหมุนเวียน, ประสิทธิภาพ การใช้พลังงาน, การขนส่งที่ยั่งยืน, การจัดการขยะ, การจัดการน้ำ, การวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใจ, การมีส่วนร่วมของประชาชน, ความร่วมมือในการทำงาน
ร่วมกัน, ความยืดหยุ่นและการปรับตัวต่อสภาพอากาศ, พื้นที่สีเขียว และความ
หลากหลายทางชีวภาพ ด้วยการบูรณาการด้านต่าง ๆ เหล่านี้ เมืองอัจฉริยะ
สามารถพัฒนาไปสู่เมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน ส่งเสริมการดูแล สิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของพลเมือง ในขณะที่เปิดรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน