Today: กุมภาพันธ์ 25, 2024 7:58 pm
Today: กุมภาพันธ์ 25, 2024 7:58 pm

004สัมมนา เปลี่ยนโลกร้อนด้วย R290 สารทำความเย็น ลดก๊าซเรือนกระจก

004สัมมนา เปลี่ยนโลกร้อนด้วย R290 สารทำความเย็น ลดก๊าซเรือนกระจก

วันที่

1 พฤศจิกายน 2023    
9:00 น. - 11:30 น.

สถานที่

Queen Sirikit National Convention Center
60 Ratchadaphisek Rd, Khwaeng Khlong Toei, Khet Khlong Toei, Krung Thep Maha Nakhon 10110, Khwaeng Khlong Toei, Khet Khlong Toei, Krung Thep Maha Nakhon, 10110, bangkok

Event Type

 ปัจจุบัน ประเทศไทยอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้เทคโนโลยี
ที่มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สารทำความเย็น
ธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ “เทคโนโลยีทำความเย็นสีเขียว”
ในระบบเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ซึ่งการเปลี่ยนผ่านนี้
นับเป็นเรื่องที่ท้าทาย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลด
ก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ ในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ
และเครื่องทำความเย็น R290 คือ สารทำความเย็นธรรมชาติ ที่มีค่าศักยภาพ
การทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนเท่ากับ 0 และมีค่าศักยภาพการก่อให้เกิด
ภาวะโลกร้อน (GWP) ต่ำมากอย่างไรก็ดี เนื่องจากสาร R290 จัดเป็นสารที่
ติดไฟง่าย การบรรยายนี้ จึงจัดให้มีการสาธิตการทดสอบความปลอดภัย
และจำลองการรั่วไหลของสาร R290 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ผลิต
และผู้ใช้ในประเทศไทย